Soutěžní řád

Článek 1 – Úvodní ustanovení

a) Sportovní soutěž v ledním hokeji dospělých hrané výhradně na zimním stadionu v Nové Pace (dále jen ZS NP) organizuje provozovatel zimního stadionu Nová Paka tj. Bruslařský klub Nová Paka, z.s., IČ 47474335 (dále jen BK Nová Paka) a je jeho pořadatelem.

b) Soutěž nese název Hokejová hobby liga Novopacka (dále jen HHLNP).

c) Informačním médiem jsou internetové stránky: http://www.hhlnp.cz/

d) Pravidla a systém soutěže stanovuje Rada zúčastněných týmů prostřednictvím vedoucích hokejových klubů (dále HOK) na společných jednáních s pořadatelem soutěže BK Nová Paka. Návrhy může podávat každý jednotlivý vedoucí a o jejich schváleních rozhodují výlučně vedoucí týmů. O tom rozhoduje prostá většina hlasů. V případě rovnosti hlasů má rozhodný hlas řídící soutěže, t.j. zástupce pořadatele BK Nová Paka.

Článek 2 – Právo účasti v soutěži, startovné a poplatek

a) Právo účasti v soutěži řízené BK Nová Paka má každý kolektiv splňující níže uvedená pravidla včasným přihlášením a uhrazením startovného.

b) Startovné je stanoveno ve výši 5.000,- Kč/HOK. Startovné je součástí celého poplatku úhrady účasti v soutěži HHLNP.

c) Výši poplatku stanovuje pořadatel soutěže dle systému schváleným Radou HOK.

d) Poplatek vychází z ceny 3.700,- Kč/utkání v základní části HHLNP. V ceně jsou všechny náklady na utkání, tj. pronájem ledové plochy v délce 1,5 hod., rozhodčí (dva na utkání), časoměřič a zapisovatel, dvě šatny, sprcha apod. Pro sezónu 2018/2019 se dohodla hrací doba play-off 3x15 min. čistého času. Z toho důvodu zůstává cena pro play-off stejná, tedy 3.700,- Kč/utkání.

Od 1. 1. 2019 je cena ledové plochy 2.000,- Kč/hod. Celková cena za utkání je tedy 4.000,- Kč.

Článek 3 – Utkání, hlášení, začátky

a) Všechna utkání se hrají na ZS NP.

b) Utkání se hrají v čase a termínu uvedených v rozlosování.

c) Hrací dny jsou pondělí až neděle.

d) Začátky mohou být nejdříve v 8:30 o víkendech a svátcích, v pracovních dnech nejdříve v 17:00. Nejpozději mohou být utkání zahájena ve 20:30. 

Článek 4 – Změny termínů

a) Předehrávání utkání je možné dojde-li k oboustranné dohodě HOK a BK Nová Paka bude informován 10 dní předem před zamýšleným termínem.

b) Odkládat utkání na pozdější termín, než byl určen rozlosováním bez povolení BK Nová Paka je nepřípustné! V případě opodstatněného odložení termínu utkání (např. pro nemoc hráčů, uzavření ZS NP apod.) sjednají soupeři náhradní termín dle rozvrhu ZS NP a schválení provozovatelem ZS NP tj. BK Nová Paka.

c) Pokud k vynucenému odkladu termínu z viny HOK dojde v době menší než 48 hodin před stanoveným termínem zahájení utkání zaplatí náklady pořadateli soutěže BK Nová Paka na přeorganizaci v částce ve výši 100,- Kč.

d) Veškeré vzájemné dohody jsou HOK povinny zaznamenat textově a zaslat elektronickou poštou na e-mailové adresy: hokejnp@hokejnp.cz a smikab@post.cz.

e) V případě nedostavení se HOK k utkání nebo v případě málo hráčů HOK hradí náklady za nesehrané utkání viník. Dále se stanovuje pokuta ve výši 200,- Kč za projednání.

Článek 5 – Nesehrané utkání

a) Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno (nemoc hráčů, nezpůsobilá plocha, havárie, úřední zákrok Policie ČR, apod.) je povinností obou HOK se na místě dohodnout, nejpozději však do 48 hodin na novém termínu.

b) Nedokončená utkání se budou považovat za odehraná bude-li odehráno nejméně 2 x 15 min.

Článek 6 – Čekací doba

a) Čekací doba pro obě družstva a rozhodčí je max. 10 min. po stanoveném začátku utkání.

Článek 7 – Rozbruslení a úprava hrací plochy

a) Rozbruslení je max. 5 min. před zahájením utkání bez úpravy hrací plochy.

b) Úprava hrací plochy probíhá po skončení druhé třetiny.

Článek 8 – Hrací doba

a) Hrací doba je 3 x 15 min. čistého času v základní části s úpravou ledové plochy po druhé třetině.

b) V play-off je hrací doba 3 x 15 min. čistého času s úpravou ledové plochy po každé třetině.

Článek 9 – Zahájení utkání a min. počet hráčů

a) Zahájení utkání je stanoveno rozlosováním soutěže. Skutečný začátek musí být uveden v zápise o utkání.

b) Utkání základní části může být zahájeno je-li přítomno min. 8 hráčů a 1 brankář.

c) Utkání play-off může být zahájeno je-li přítomno min. 10 hráčů a 1 brankář.

Článek 10 – Věkové kategorie a kritéria startu hráčů

a) V soutěži mohou nastupovat hráči starší 18-ti let věku.

b) Start v soutěži má právo hráč, který nikdy nehrál organizované soutěže ČSLH nebo je hrál pouze před dovršením 15-ti let věku.

c) Ostatní hráči mohou nastupovat až po dovršení 30-ti let věku a to pouze tehdy, nehrál-li prokazatelně organizované soutěže ČSLH 5 let po sobě jdoucích. Od ročníku 2016/2017 musí být dodržena podmínka neúčasti v soutěžích ČSLH 10 let. Hráči, kteří nastupovali v minulých ročnících musí dodržet původní podmínku, tj. 5 let neúčasti v soutěžích ČSLH. Za toto je zodpovědný vedoucí příslušného HOK a podléhá schválení Radou HOK.

d) Výjimku mají brankáři do 19-ti let věku. Ti mohou startovat bez omezení registrace ČSLH. Brankář musí být alespoň na soupisce jednoho týmu a může startovat za dva týmy vč. play-off.

e) V kolizních případech má pořadatel právo u ČSLH zjistit skutečný poslední doložitelný start příslušného hráče.

Článek 11 – Registrační průkazy

a) Všichni hráči musí být zaregistrování v systému soutěže. 

b) Hráč musí být schválen Radou soutěže složenou z vedoucích HOK na společných jednáních zorganizovaných pořadatelem soutěže BK Nová Paka.

c) Hráč musí být zanesen v internetové databázi na oficiálních stránkách soutěže www.hhlnp.cz v soupisce příslušného týmu. U hráče musí být uveden datum narození a fotografie velikosti 200x300px. Pro první vložení fotografie platí výjimka do 31. 12. 2015.

Článek 12 – Zajištění zdravotní služby

a) První pomoc zajištuje HOK ve spolupráci se službou konajícím pracovníkem ZS NP.

b) Ve vážnějších zdravotních problémech službu konající pracovník ZS Nová Paka přivolává Rychlou záchrannou službu – RZS na telefonním čísle 155.

Článek 13 – Zdravotní způsobilost hráčů

a) Za zdravotní způsobilost hráčů odpovídá HOK. Pořadatel soutěže doporučuje všem hráčům podstoupit před startem v soutěži lékařskou prohlídku s klidovou křivkou EKG.

Článek 14 – Soupisky družstev

a) Vedoucí HOK jsou povinni před zahájením soutěže předložit pořadateli schválenou soupisku Radou soutěže.

b) Na předepsané soupisce musí být uveden název HOK, jméno a příjmení hráče, datum narození hráče, číslo a fotografie hráče velikosti 200x300px. Na soupisce musí být uveden vedoucí HOK, jeho jméno, příjmení, datum narození, telefonické a elektronické spojení. Toto musí být předáno písemně i elektronicky pořadateli.

c) Na soupisce musí být před soutěží minimálně 15 hráčů plus 1 brankář.

d) Soupisku zkontrolují všichni vedoucí HOK a potvrdí ji pořadatel soutěže. Jedno vyhotovení obdrží příslušný HOK, jedno pořadatel a jedno bude uloženo v časomíře ZS NP pro kontrolu rozhodčími v případech nejasností.

e) Soupisky budou podkladem pro zavedení hráčů do internetového systému soutěže.

Článek 15 – Zápisy o utkání

a) Zápis o utkání se pořizuje na předepsaných, pořadatelem soutěže schválených formulářích v jednom vyhotovení.

b) Zápis o utkání předkládá nejpozději 15 min. před zahájením utkání vedoucí domácího týmu, HOK uvedený na prvním místě v rozlosování, vedoucímu hostujícího týmu.

c) Zápisy o utkání jsou zasílány vedoucím HOK před zahájením soutěže elektronicky. V případě zapomenutí jsou k dispozici u služby konajícího pracovníka ZS NP v časomíře.

d) V zápise o utkání mohou být uvedeni pouze přítomní hráči uvedení na schválené soupisce,  Nedostaví-li se hráč do začátku 3. třetiny, nemůže nastoupit a ze zápisu o utkání musí být vyškrtnut.

e) Zápis o utkání schvalují rozhodčí a stvrdí je svým podpisem.

f) Všechny náležitosti v zápise o utkání kontroluje rozhodčí a doplňuje údaje o záznamu o utkání.

Článek 16 – Řízení utkání a náhrady rozhodčích

a) Utkání HHLNP řídí delegovaní rozhodčí jejich předsedou.

b) Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí je povinností obou HOK dohodnout se na laicích, kteří utkání budou řídit. Každý na místě zúčastněný HOK určí 1x rozhodčího laika. Utkání se musí odehrát!

c) Sazebník odměn je schválený Radou HOK a vyplácí je pořadatel soutěže po skončení příslušných utkání.

Článek 17 – Disciplinární řízení

a) Disciplinární řízení vede pořadatel soutěže.

b) Za vyšší tresty jednotlivcům je zastavována činnost až do doby než potrestaný odřídí utkání ve funkci rozhodčího pod vedením delegovaného rozhodčího.

c) Počet zastavených startů v utkáních se řídí schválenou sumou takto: OT – 1 utkání, OK – 2 utkání, TH – 3 utkání, DT – dle projednání Radou HOK.

Článek 18 – Protesty a odvolání

a) Protestem či odvoláním se bude pořadatel zabývat až po složení nevratného penežitého vkladu ve výši 300,- Kč za každý jednotlivý případ na účet BK Nová Paka.

Článek 19 – Play-off

a) Start hráče v play-off je dovolen pouze tehdy je-li na schválené soupisce HOK a odehrál-li min. 4 utkání v základní části soutěže.

b) Start brankáře v play-off je povolen pouze je-li na soupisce HOK.

c) Play-off se hraje na dvě utkání. Počítají se pouze body. V případě jejich rovnosti se po druhém utkání pokračuje s hrací dobou 5 min. s náhlou smrtí a počtem hráčů 4 ku 4, poté se provádí trestné nájezdy. Nejprve tři ku třem na každé straně. Po té do rozhodnutí jeden ku jednomu.

d) Play-off se hraje pouze o první a třetí místo. Utkání o páté místo se nehraje. O 3. místo se hraje pouze jedno utkání. V případě nerozhodného stavu se hraje prodloužení s náhlou smrtí a případně se provádí samostatné nájezd dle bodu čl. 19 bodu c.

e) Finále play-off se v sezóně 2018/2019 hraje na dvě vítězná utkání.

Článek 20 - Ostatní

a) Všechny změny, doplnění apod. řeší Rada HOK s pořadatelem soutěže BK Nová Paka.

b) Soutěžní řád se doplňuje Zápisy z jednání Rady HOK s pořadatelem soutěže BK Nová Paka.

c) Zápisy z jednání Rady HOK a BK Nová Paka jsou nedílnou součástí organizování HHLNP.

Za správnost: Bohumil Šmika

Doplněno 21. 12. 2018 dle rozhodnutí Radou soutěže konané dne 18. 12. 2018.

 

     

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat